آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
لغو اعضای غیر فعال انجمن کیک بوکسینگ و موی تای دانشگاه پیام نور
لغو اعضای غیر فعال انجمن کیک بوکسینگ و موی تای دانشگاه پیام نور
دوشنبه, 07 -2666 10:30
 

 

این لیست که مشتمل بر 73 نفر از اعضای کمیته کیک بوکسینگ و 2 نفر از اعضای انجمن موی تای دانشگاه پیام نور می باشد. انتخاب این اعضاء به دلیل عدم حضور و حمایت این اعضا از 5 برنامه آموزشی و 2 برنامه نشست همفکری بوده است و همچنین عدم ارائه برنامه کاری و اجرای آن بوده است، تعیین و تقدیم مراجع ذی صلاح و مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور شد.

در پیوست لیست و نامه اسامی این اعضاء که به دانشگاه ارائه شده است موجود می باشد.

فایل های پیوست