آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
استایلهای رینگی رشته کیک بوکسینگ  Three ring competitive disciplines in Kickboxing
استایلهای رینگی رشته کیک بوکسینگ Three ring competitive disciplines in Kickboxing
یکشنبه, 20 بهمن 1398 12:00
 
استایلهای رینگی رشته کیک بوکسینگ Three ring competitive disciplines in Kickboxing
استایلهای رینگی رشته کیک بوکسینگ Three ring competitive disciplines in Kickboxing

WAKO kickboxing has 7 competitive disciplines, three ring and four tatami disciplines.

Ring disciplines: Full contact, Low kick, K-1 Rules.

Fighting area is the ring. Each bout consists of three two minute rounds with a minute break between each round.
The intention of kickboxer is to defeat his opponent with legal techniques which must be delivered with full power.

رشته کیک بوکسینگ دارای 7 روش رقابتی است که 3 تا در رینگ و 4 تای آن در تاتامی برگزار می گردد.
1- استایل فول کنتاکت 2- استایل لوکیک 3- استایل K-1
منطقه مبارزه داخل رینگ می باشد. هر دوره شامل سه دور دو دقیقه ای و یک دقیقه فاصله بین هر دور است. هدف از کیک بوکسور شکست دادن حریف خود با تکنیک های قانونی است که باید با قدرت کامل تحویل داده شود.